Nurlan MƏMMƏDZADƏ / OT KÖKÜ ÜSTƏ BİTƏR

Yazan redaktor 13.06.13 07:55

Dünya ədəbiyyatında, bütövlükdə isə dünya mədəniyyətində Şərq-İslam mədəniyyəti, eyni zamanda onun ədəbiyyatı özünəxaslığı ilə seçilir. Xüsusilə İslami çalarların ön planda olduğu bu nədəniyyət bir çox dahi mütəfəkkirlər, şairlər, incəsənət xadimləri, siyasət nəhəngləri yetişdirmişdir ki, bunların da içərisində Türk-Azərbaycan çalarlarının öz yeri var. Bu ulu dahilər əsrlər boyu digərləri arasından seçilərək yolumuzu aydınlatmışlar. Hansı birini deyək? Sağlam elmi-əxlaqi şeirləriylə Şərqin dahisi olan Nizami, özünəxas üslubuyla seçilən Xaqani, Leyli-Məcnun poemasıyla şeir dünyasında öz möhürünü vuran, beytləriylə həqiqi eşqin, məhəbbətin məktəbini ucaldan Məhəmməd  Füzuli, Mövlananın eşq atəşini körükləyən, ondakı cövhəri kəşf edən Şəms Təbrizi kimi ulular yetişdirmiş bir millətə sahibik. Bu və bu kimi dahilərimiz sözünü etdiyimiz Şərq-İslam mədəniyyətinin əmsalsız abidələridir. Elə bir abidə ki, milyonlarla kilometr uzaqlardan - əsrlər sonrasından öz əzəmətiylə görünür.

Ardını oxu...

 

Sədat DƏMİR / ABİDƏ ŞƏXSİYYƏTLƏR

Yazan redaktor 13.06.13 07:51

Keçmişi yaşamaq demək, keçmişdə yaşamaq deyildir. Keçmişi dərk edərək gələcəyə götürməkdir. Mədəniyyətimizin əsasını təşkil edən sütunlar, arxada buraxılan əsərlərdir. Bu əsərlərdən elələri vardır ki, onlar olmasa mədəniyyətimiz əskik qalardı. Bunların başında abidələşmiş şəxsiyyətlərimiz gəlir. Mədəniyyətimizdə iz qoymuş saysız-hesabsız abidə şəxsiyyətlərimiz vardır. Onlar dəyərli sözləri, tayı-bərabəri olmayan həyat tərzləri və bizə ərməğan etdikləri dastanlaşmış təlimləriylə hələ də yolumuza işiq tutur və insanlığa rəhbərlik edirlər.

Ardını oxu...

 
 

Ahmet TECİM / MƏDƏNİYYƏTİMİZİN ULU ÇİNARLARI

Yazan redaktor 13.06.13 07:47

Həyatın və kainatın özəyi insan, insanın da özəyi sevgidir. İnsanı digər varlıqlardan ayıran ən mühüm xüsus onun sevməyə və sevilməyə meyilli bir ürəyinin olmasıdır. Kainatda hər şey insan üçün yaradılmışdır. Bütün heyvanlar və məxluqatın yaradılış qayəsi insan oьlunun dünyada daha yaxşı bir həyat sürməsi üçündür. Bununla baьlı yüzlərlə misal vermək olar.

Ardını oxu...

 
 

İbrahim BAZ / ALABIM BİR ŞAR YARATMIŞ

Yazan redaktor 13.06.13 07:43

İnsani-kamillər güzgü kimidir. Baxdıьınız zaman özünüzü görərsiniz. Nöqsanlarınız, kobudluqlarınız, pis cəhətləriniz bir-bir ortaya çıxar, əgər güzgünün qarşısında durmaьa davam etsəniz. Və güzgüyə baxan hər kəs özünü düzəltməyə başlar.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 6-dəan