Kamran Məmmədov / MƏSNƏVİDƏN

   Share

   İnsanın kamilləşməsinə əngəl olanlar

   Mənəvi cəhətdən yol kəsən dörd quş bütün insanların könlünü yurd  etmişdir.

   Bu quşlar: Qaz, tovuz, quzğun və xoruzdur. Bu quşların insanın içində olan dörd bənzəri insandakı dörd xasiyyətdir.

   Qaz: insandakı ehtirasdır...

   Xoruz: insandakı şəhvətdir...

   Tovuz: insandakı mövqe (vəzifə) ehtirasıdır...

   Quzğun isə: insandakı arzu-istəkdir...

   Quzğunun istəyi; əbədi olmaq, yaxud da uzun bir ömürə qovuşmaqdır, insan durmadan bunu ümid edər...

   Ehtiras qazı nə tapsa yeyər, sanki Allahın (c.c) “yeyin” hökmündən başqa hökmünü eşitməmişdir. Yaxşı-pis nə tapsa toplayar, dağarcığını doldurar.

    

    

   İBRƏTLƏR

   Gözəl dəvətin gözəl nəticəsi

    

   Qüreyşlilər çox ehtiram göstərdikləri Husaynın yanına gedərək:

   - Bu adamla bizim adımızdan danış. O tanrılarımıza dil uzadır, onlara nalayiq sözlər deyir.  -dedilər və onunla birlikdə Allah Rəsulunun qapısına qədər gəldilər. Müşriklər qapıya yaxın bir yerə oturaraq  gözləməyə başladılar. Husayn isə içəri girdi. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:

   - Qocaya yer verin! -buyurdu. Husaynın müsəlman olan oğlu İmran və dostları olduqca qələbəlik bir camaat halında Allah Rəsulunun yanında idilər. Husayn Həzrət Peyğəmbərə:

   - Sənin haqqında bu eşitdiklərimiz nədir? Tanrılarımızı rədd edir, onları təhqir edirsənmiş. Halbuki Sənin atan ağıllı və xeyirxah bir insan idi. -dedi.

      Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- belə cavab verdi:

      - Ey Husayn, neçə tanrıya sitayiş edirsən?

      - Yeddisi yerdə, biri göydə olmaqla səkkiz tanrıya.

      - Sənə bir zərər dəyəndə hansına yalvarırsan?

      - Göydəkinə.

      - Malın tələf olanda kimə yalvarırsan?

      - Göydəkinə.

      - Sənin istəklərinə cavab verən yalnız bir ilah olduğu halda nə üçün başqalarını Ona şərik qoşursan? Şükür edərək onları razı salacağını zənn edirsən, yoxsa səni həlak etmələrindən qorxursan?

      - Hər iki səbəbdən də deyil.

      Husayn o günə qədər heç vaxt Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- kimi bir şəxs ilə danışmadığını rəvayət etmişdir.

      Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:

      - Ey Husayn! Müsəlman ol, əmin-amanlığa nail olarsan. -buyurdu.

      Husayn:

      - Qövmümə və yaxınlarıma nə deyim?  -deyə soruşduqda, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:

      - Allahım! İşimi kamilliyə çatdırmağım üçün Səndən hidayət istəyirəm. Mənə faydalı olan elmimi artır, de! -buyurdu.

      Husayn bu duanı etdi və qısa bir müddətdən sonra müsəlman oldu. Ayağa qalxanda oğlu İmran sevincindən atasının başını, əllərini və ayaqlarını öpürdü.

      Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- bu hadisədən kövrələrək ağladı və:

      - İmranın etdiyinə ağladım. Atası Husayn kafir olaraq içəri girdikdə İmran ayağa qalxmadı, hətta onun üzünə belə baxmadı. Amma İslamı qəbul etdikdən sonra haqqını ödədi. Məhz bu nəzakətə görə kövrəldim. -buyurdu.

      Husayn ayrılıb getmək istəyərkən Allah Rəsulu əshabına:

      - Qalxın, onu evinə qədər yola salın!  -buyurdu.

      Onun yanındakı camaatla (qələbəliklə) çıxdığını görən Qüreyş müşrikləri:

      - Husayn da dinini tərk etdi. -deyərək onunla görüşmədən dağılıb getdilər.

    

   Ağız Allahı zikr etmək üçündür

    

   İbrahim bin Ədhəm həzrətləri, bir sərxoşun üfunət qoxulu və çirkli ağzını yumuş və bunu nə üçün etdiyini soruşanlara da:

      - Əgər Şanı Uca Allahın adını zikr etmək üçün yaradılan dil və ağızı çirkli halda buraxsaydım, hörmətsizlik olardı... -demişdir.

      Həmin adam ayıldığı zaman ona:

      - Xorasan zahidi İbrahim bin Ədhəm sənin ağzını yudu... -dedilər.

      Bu hadisədən xəcalət çəkən sərxoşun könlü oyandı və:

      - Elə isə mən də tövbə etdim... -dedi.

      Belə bir hadisəyə vəsilə olan İbrahim bin Ədhəm həzrətlərinə Haqqın dərgahından belə nida edildi:

      - Sən bizim üçün onun ağzını yudun! Biz də sənin üçün onun qəlbini təmizlədik!

    

   Haqqa dəvətin önəmi

   Zeynəb binti Cahş -radiyallahu anhə- belə rəvayət edir:

      Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gün qorxudan titrəyərək yanıma gəldi və:

      - Allahdan başqa ilah yoxdur. Yaxınlaşan şərdən ötrü vay ərəbin halına! Bu gün Yəcuc və Məcuc səddindən bu qədər yer açıldı. -buyuraraq baş barmağı ilə şəhadət barmağını birləşdirib halqa halına gətirdi. Sonra mən:

      - Ey Allahın Rəsulu! Aramızdakı yaxşılar da olduğu halda həlak olacağıqmı? -deyə soruşduqda, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:

      - Pislik və günahların çoxaldığı zaman bəli. -buyurdu. (Buxari, Fitən, 4, 28, Ənbiya, 7, Mənaqib, 25; Müslim, Fitən, 1. Bax. Əbu Davud, Fitən, 1; Tirmizi, Fitən, 23; İbn Macə, Fitən, 9)

   • Hits: 874 clicks

   Tecox component by www.teglo.info