Asim HƏMİDOV / İLAHİ MÜJDƏ

   Share

   Keçmişdi bir neçə həftə o vaxtdan,

   Yenə gecə gəldi o iki adam.

   Məni qaldıraraq həmin göylərə,

   Yenə apardılar o gözəl yerə.

   Yenə də oynadım, dincəldim yenə,

   Axırda o adam gələrək mənə

   Söylədi: O biri saraya gedək;

   Orda bir nəfər var, yaxındır sənə,

   Gözləyir, istəyir indi görüşmək.

   Mən də razılaşıb “Olar!” –söylədim,

   Başqa bir saraya səfər eylədim.

   Saray, necə saray, ona heç zaman,

   Əsla doya bilməz insan baxmaqdan.

   Qapılar qızıldan, özü bənzərsiz,

   Gərəkdir baxmağa ona iki göz.

   Qapının önünə biz çatan zaman,

   Özündən açıldı taybatay haman.

   Mənə, gətirənlər dedi kandarda:

   –Sən get, gözləyirik biz səni burda.

   Girdim. Oturmuşdu taxtın üstündə

   Nə qədər xoşsifət, gözləri gülən,

   Nurcamal bir adam. Dayandım həmən

   Belə gözəl insan bütün ömrümdə

   Hələ bircə dəfə görməmişdim mən.

   Üzündən-gözündən nur yağırdı, nur,

   Ağ paltar geymişdi o bənzərsiz dürr.

   Qeyri-ixtiyari, ona tərəf mən

   Başladım getməyə şövqlə sidqimdən.

   Heç eşitmədiyim gözəl bir səslə

   “-Gəl, dostum, gəl” –dedi sevinclə getdim.

   Əlini uzatdı, ipəkdən zərif,

   Öpüb məhəbbətlə mən təzim etdim.

   Elə bil bənzərsiz bir gülü öpdüm,

   Rəngi bambaşqaydı, ətri bambaşqa.

   “Kimsiniz?” –deyərək sual ki etdim,

   Dedi: -“Sahib olan səndəki eşqə!

   Salam göndərirdin mənə hər axşam.”

   Demə Peyğəmbərmiş o gözəl insan!...

   Bilsəniz nə qədər sevinirdim mən!

   Üzünə baxmaqdan doymurdum, dinlə.

   –Kəssinlər qurbanı, əgər istərsən,

   Qalarsan burada sən də Mənimlə.

   Dedim: İstəyirəm! –bu cavabımı

   Verdim tərəddüdsüz Rəsulallaha.

   O, bunu dilimdən eşidən kimi

   Kəsdilər qurbanı -Şükür Allaha!

    Yetişdim kamıma!

                           Qayıtdım geri,

   İndi gözləyirəm mən Peyğəmbəri.

   Yanına alacaq

                           O, bu gün-sabah,

   Onu gözləyirəm

                           Bu səfərə mən

               Tezliklə gedərəm daha, inşallah!

   Ana ağlayırdı: artıq gizlicə,

   Ölüm yaxınlaşır, hər gün, hər gecə.

   Atanın-ananın pərişanlığı

   Artırdı, günbəgün, özü də necə!…

   ***

   Xəbər göndərdilər bir gün ataya:

   Tez gəl, çox pisləşib oğlunun halı.

   Atanın gözündə qaraldı dünya,

   Bilmədi heç necə o, gəldi yolu.

   Önündə, çoxunun əsdiyi tir-tir

   Ata öz oğlunun başı üstündə

   Elə hönkürtüylə ağlayırdı ki,

   Heç kəs görməmişdi onu bu gündə…

   Hamıya təsəlli vermək istəyən

   Uşağın gözünün nuru sönürdü.

   -Öləndə heç nəyi mən itirmirəm-

   Deyib gedəcəyi yola dönürdü.

   O, yol gözləyirdi səbirsizliklə.

   Axı qovuşurdu Rəsulullaha!

   O, yol gözləyirdi, belə yol ilə

   Gedən yaxın olur, yaxın Allaha!

   ***

   …Qəfildən yataqdan dik qalxdı uşaq,

   Sevinclə qışqırdı: Gəldi, odur, bax,

   Odur, odur, odur, O- Rəsulallah!

   Açın pəncərəni, qoy gəlsin yaxın!

   Açdılar, bir anda həmin otağın

   Dəyişdi havası gəldi bir ətir,

   Heç kəs anlamadı bu nə ətirdir.

   Hamı bir-birinə baxdı nə qədər,

   Hardan gəldi, nəydi bu, bilmədilər.

   Sirri tapanacan, anlayanacan,

   Uşaq Peyğəmbərlə getmişdi çoxdan!…

   Necə sinə gərdi çətinliklərə

   Qəlbindən kənara atıb hər eşqi,

   Canında, qanında, qaldı bir kərə

   Allah, ana-ata, Peyğəmbər eşqi!

   ***

   Heç ərgənlik çağına

   Yetməmişdi bu uşaq,

   Ürəyində sevgiyə,

   Varlığında sidqə bax!

    

   Yaşadığı qısaca

   Ömürdə gör nə etdi:

   Əbədiyyətə Uca

   Peyğəmbər ilə getdi!

    

    

   Qana saflıq doldur, Allah,

   Canı sidqdən yoğur, Allah!

   Səndə hər şey sonsuz böyük,

   Mənsə aciz, fağır, Allah!…

    

   Zikr edirəm gedə-gedə,

   Sənə şükür edə-edə;

   Ya Rəbb! Bizi rəhmə bələ

   Hər günahdan güdə-güdə!

    

   Nə pisə qəlbdə yer olsun,

   Nə niyyətdə məkr olsun.

   Ya Rəbb! Bəxş et, varlığımda

   Bir Quran, bir zikr olsun!…

   ***

   İnam-iman üçün qanadlı kəhər,

   İnam-iman üçün günəşli səhər.

   İnamı olmayan imana gəlməz,

   İnamsız, imansız heç nə düzəlməz!

   İmana gələndə dərindir inam,

   İnam dərindirsə-kamildir iman;

   İman kamildirsə - müdrikdir insan,

   Bəşər faydalanar müdrik insandan.

   Bir el ki, müdriklə haq yola çıxar,

   O yola mərhəmət leysanı yağar.

   Hər kim Rəbbə doğru bir addım gedər,

   Allah ona doğru üç addım edər.

   Gör necə çoxdur ki, inamı, bizə,

   Vurub möhürünü ürəyimizə.

   Ürəyin başında zərif damarlar

   Elə düzülb ki, “Allah” ismi var.

   Bənzərsiz dayaqdır, ulu güvəndir,

   Onu sevənləri O, çox sevəndir!

   Yenə də etibar, yenə də inam!

   Bizə pay verib Haqq öz inamından.

   Cahanda ən böyük sərvətdir iman,

   Onu bəxş eyləyib bizə Yaradan.

   Ya Rəbbim! Çox görmə bu payı bizə,

   Kamil iman bəxş et hər birimizə!

   Peyğəmbər həsrətli bir iztirabı

   Çəkən qəlbə Onun nuru saçılsın.

   Ölüm ayağında açılan qapı

   Peyğəmbər təşrifi üçün açılsın!

    

   • Hits: 798 clicks

   Tecox component by www.teglo.info