PEYĞƏMBƏR SEVGİSİNİN YANİQ TƏRƏNNÜMLƏRİ

  PDF faylını alÇapE-poçt

   Share

    

   Gözlər işıq alır ayaq tozundan,

   Aləm işıqlanır daima ondan.
   Səndən işığını almayan bir şam
   Sönər öz yeliylə, qaralar müdam.

                                     Nizami Gəncəvi

   Nola tacım kimi başımda götürsəm daim

   Qədəmi-pakini ol Həzrəti Şahi-Rusulun.

   Güli-gülzari nübüvvət o qədəm sahibidir

   Bəxtiya, durma üzün ser qədəminə o gülün.

                                   Bəxti (Sultan I Əhməd xan)

   Sağ olduğum müddətcə mən, köləsiyim Quranın.

   Yolunun tozuyum bən Onun; Muhamməd Muxtarın.

   Kim nəql edərsə bundan başqasını sözlərimin;

   Bizaram bən ondan da, ki o sözlərdən də bizar.

                                                   Mövlana Cəlaləddin Rumi

   Heyrət ilən barmağın dişlər kim etsə istima

   Barmağında verdiyi şiddət günü ənsarə su.

   Dostu gər zəhri-mar içsə olur abi-həyat

   Xəsmi su içsə dönər əlbəttə zəhri-marə su.

                                                      Məhəmməd Füzuli

   Canımın cananı sənsən, ya Muhamməd Mustafa!

   Dərdimin dərmanı sənsən, ya Muhamməd Mustafa!

   Qulluğunla iftixar eylər nəbivü gər vəli

   Cümlənin sultanı sənsən, ya Muhamməd Mustafa!

                                                           Bursalı İsmayıl Haqqı

   Sıyrıl mahi təban kimi bu zülmətin içindən!

   Xilas eylə ümmətini, müsibətin içindən!

   Qurtar bəşər övladını kəsafətin içindən!

   Nizam Səndə, düzən Səndə, Sən diriliş qaynağı!

   Başımızın tacı olsun ayağının torpağı!

                                                     Məmməd Aslan

   Eşqin ilə aşiqlər yansın, ya Rəsulallah!

   İçib eşqin şərabın qanısn, ya Rəsulallah!

    

   Şol səni sevən kişi qoymuş yoluna başı

   İki cahan günahı sənsən, ya Rəsulallah!

                                                                        Yunus Əmrə

   ­

   Yeddi qat gökləri geçdi qədəR ərş üstünə basdı

   Ərişdi “qabə qovseyn”ə təvaf eylədi dərgahı

    

   Onun seyri-sülukundan mələklər aciz oldular

   Ki bin yılda varılmazdı o bir dəmdə varan rahı.

                                                          Əşrəfoğlu Rumi

   Məhəbbətdən Məhəmməd oldu hasil,

   Məhəmmədsiz məhəbbətdən nə hasil!

                                            Bəzmi Aləm Validə Sultan

   Ol gecə kim doğdu ol xeyrul bəşər 

   Anəsi anda nələr gördü nələr.         
   Dedi gördüm ol Həbibin anəsi

   Bir əcəb nur kim, günəş pərvanəsi

                                         Süleyman Çələbi 

   Dünya nəyə sahibsı, Onun vergisidir həp;

   Mədyun ona cəmiyyəti, mədyun Ona fərdi.

   Mədyundur o məsuma bütün bir bəşəriyyət

   Ya Rəb, bizi məhşərdə bu iqrar ilə həşr et.

                                                         Mehmed Akif Ersoy

   Arzu uca idi, ümid mötəbər,

   Duyğular getdikcə çözələnirdi.

   Xəbər gözləyirdi dünya şad xəbər,

   Səs-səs, nəfəs-nəfəs təzələnirdi.

    

   Cahillik insanın faciəsiydi,

   Nadanlıq tarixin baş qəhrəmanı.

   Ancaq xilas yolu haqqın səsiydi,

   Qaramat basmışdı əsri, zamanı

                                           Zəlimxan Yaqub

   Umaram səndən vəfa, ey sərvi-bostanı-camal

   Gərçi gülzarı-cahanda verdiyi yox bar gül.

    

   Var ikən yüzün, gülə meyl eyləməz dil bülbülü

   Arifə bir gül yetər, lazım degil təkrar gül.

                                                                     Nəcati Bəy

   Qüdumun rəhməti zövqü-səfadır, ya Rəsulallah!

   Zühurun dərdi-üşşaqə dəvadır, ya Rəsulallah!

    

   Hüdayiyə şəfqət qıl əgər zahir, əgər batin

   Qapına intisab etmiş gədadır, ya Rəsulallah!

                                                       Əziz Mahmud Hüdayi

    

   Cahan bağında insan bir şəcərdir, qeyrilər yapraq,

   Nəbilər meyvədir, sən zübdəsin, ya Rəsulallah!

    

   Şəfaət qılmasan varlıq Niyaziyi yox edərdi

   Vücudum zahmının sən mərhəmisin, ya Rəsulallah!

                                                                           Niyazi Mirsi

    

    

   • Hits: 1433 clicks

   Tecox component by www.teglo.info